Od 01 stycznia 2018 roku, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosić będzie 2.100,00 zł brutto, a stawka godzinowa wzrośnie do kwoty 13,70 zł.

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego a kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Określone w umowie o pracę wynagrodzenie zasadnicze może być niższe, niż stawka minimalnego wynagrodzenia za pracę, ale pracownikowi i tak przysługuje minimalne wynagrodzenie za pracę przewidziane na dany rok kalendarzowy.

Zgodnie z przepisami, do obliczenia minimalnego wynagrodzenia za pracę przyjmowane są wszystkie przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem:

  • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • odprawy emerytalno-rentowej,
  • nagrody jubileuszowej,
  • dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nocnych

Zatem do puli wynagrodzenia za pracę zaliczymy nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale i m.in. premie, nagrody, dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, itp. wynagrodzenie, ale suma wszystkich jego składników wynagrodzenia (z wyjątkiem wyżej wymienionych składników i świadczeń).